• Laagste prijsgarantie
 • Bekende merken
 • Voor 12:00 uur besteld? volgende werkdag verzonden!
 • Ben je een installateur?

Table Of Contents

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Nova-Air worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Nova-Air;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of Nova-Air in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Nova-Air en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Nova-Air gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Nova Air (Besloten vennootschap)
Industrieterrein Kanaal-Noord 1434
3960 Bree
België
Btw-identificatienummer: BE 0781402702
Telefoonnummer: + 32 89 39 19 90 (van 09:00 tot 18:00 uur).
E-mailadres: info@nova-air.be

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Nova Air worden gedaan en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Nova Air en de klant, handelend als particulier of als vertegenwoordiger van een bedrijf.

3.2 Beschikbaarheid van de algemene voorwaarden

Nova-Air maakt de algemene voorwaarden voor de klant beschikbaar op de website van www.nova-air.be. De klant kan de algemene voorwaarden ook kosteloos opvragen bij Nova Air.

3.3 Elektronische beschikbaarstelling van de algemene voorwaarden

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, maakt Nova Air de algemene voorwaarden voor de klant beschikbaar langs elektronische weg. De klant kan de algemene voorwaarden eenvoudig opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de klant de algemene voorwaarden elektronisch kan raadplegen en dat deze op verzoek kosteloos via elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

3.4 Specifieke product- of dienstenvoorwaarden

Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden voor producten of diensten van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. In geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de klant altijd een beroep doen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Definitie van intellectuele eigendommen

Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan alle rechten die voortvloeien uit de schepping van een intellectueel werk, zoals auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen, octrooien, domeinnamen en know-how.

4.2 Rechten van Nova Air op creatief werk

Nova Air behoudt de intellectuele eigendomsrechten op alle creatieve werken die zij produceert zoals ontwerpen, teksten, foto's en video's. Dit betekent dat Nova Air het recht heeft om deze werken te reproduceren, te vertalen, aan te passen en te distribueren.

4.3 Beperkingen op vermenigvuldiging van ontwerpen

De ontwerpen van de website van Nova Air mogen niet worden vermenigvuldigd zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Nova Air. Dit geldt voor zowel druk, kopie als andere vormen van vermenigvuldiging.

4.4 Reproductierechten opdrachtgever

Als een klant aan Nova Air een opdracht geeft voor het produceren van een werk dat door de klant is aangeleverd, dan impliceert dit dat de klant over het reproductierecht op dat werk beschikt. De klant vrijwaart Nova-Air tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Nova-Air is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden.

Artikel 5: Geldigheidsduur en voorwaarden van het aanbod

5.1 Beperkte geldigheidsduur en voorwaarden

Als het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden wordt aangeboden, dan wordt dit duidelijk vermeld in het aanbod. Commerciële aanbiedingen zoals kortingen zijn slechts geldig zolang deze op de website van Nova-Air zichtbaar zijn.

5.2 Volledige en nauwkeurige omschrijving

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om de klant in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Als Nova-Air gebruik maakt van afbeeldingen, dan moeten deze een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen, beperkingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Nova Air.

5.3 Duidelijkheid over rechten en verplichtingen

Elk aanbod bevat informatie die de klant duidelijk maakt welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Aanvaarding van het aanbod

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod wettelijk aanvaard.

6.2 Bevestiging van elektronische aanvaarding

Zodra de klant elektronisch instemt met het aanbod, zal Nova Air onverwijld per elektronische communicatie de ontvangst van de aanvaarding bevestigen. Deze bevestiging is bindend voor Nova Air, tenzij Nova Air binnen 24 uur na ontvangst van de aanvaarding de klant schriftelijk of per e-mail bericht dat de bestelling niet wordt geaccepteerd.

6.3 Veiligheid en beveiliging van elektronische overdracht

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt Nova Air passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen. Tevens zorgt Nova Air voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, neemt Nova Air passende veiligheidsmaatregelen.

6.4 Onderzoek door ondernemer

Binnen de wettelijke kaders kan Nova Air onderzoek doen om vast te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Daarnaast kan Nova Air alle relevante feiten en factoren nagaan die van belang zijn voor een verantwoorde totstandkoming van de overeenkomst op afstand. Indien Nova Air op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Nova Air gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren, of bij uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.

6.5 Informatie bij levering

Bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud verstrekt Nova Air de volgende informatie schriftelijk of op een toegankelijke manier, zodat de klant deze op een duurzame gegevensdrager kan opslaan:

 • Het bezoekadres van de vestiging van Nova-Air waar de klant terecht kan met klachten;
 • De voorwaarden en procedure voor uitoefening van het herroepingsrecht, of een duidelijke vermelding dat het herroepingsrecht is uitgesloten;
 • Informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, eventuele afleveringskosten, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

6.6 Duurtransacties

De bepalingen in lid 5 zijn alleen van toepassing op de eerste levering bij duurtransacties.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 Herroepingsrecht voor producten

Professionele klanten hebben geen wettelijk herroepingsrecht voor producten die zij bij Nova Air bestellen. Nova Air accepteert dan ook geen retourzendingen van producten die zijn gekocht door professionele klanten.

Artikel 8: Prijzen

8.1 Prijsstabiliteit

De prijzen van de producten en diensten die Nova Air aanbiedt, zijn tijdens de geldigheidsduur van het aanbod ongewijzigd. Dit geldt tenzij er sprake is van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.2 Variabele prijzen

Nova Air kan producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt. In dergelijke gevallen worden de prijsfluctuaties en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, expliciet vermeld bij het aanbod.

8.5 Prijsexclusiviteit

De prijzen die vermeld worden in het aanbod van producten of diensten zijn exclusief btw.

Artikel 9: Nakoming van de overeenkomst

9.1 Voldoen aan de overeenkomst

Nova Air garandeert dat de producten en diensten die zij levert, voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en de geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften op de datum van het sluiten van de overeenkomst.

9.2 Extra garantie beïnvloedt wettelijke rechten niet

Eventuele extra garanties verstrekt door Nova Air, diens toeleveranciers, fabrikanten of importeurs beperken nooit de wettelijke rechten en claims die de professionele klant heeft op grond van de overeenkomst.

9.3 Definitie van extra garantie

Onder extra garantie wordt elke verbintenis verstaan die Nova Air, diens toeleveranciers, importeurs of producenten aangaan en waarbij aan de professionele klant bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen in geval van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 10: Levering en uitvoering

10.1 Zorgvuldige ontvangst en uitvoering

Bij het ontvangen van bestellingen van producten en het beoordelen van aanvragen voor dienstverlening zal Nova Air de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Bestellingen zullen uiterlijk op de 2de werkdag na bestelling worden verwerkt en verzonden. Indien dit niet mogelijk is, zal Nova Air de klant binnen de 2 werkdagen op de hoogte brengen van een eventuele latere leverdatum.

10.2 Plaats van levering

Het adres dat de professionele klant aan Nova Air heeft verstrekt, geldt als de plaats van levering.

10.3 Uitvoering van bestellingen

Binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 30 dagen, zal Nova Air geaccepteerde bestellingen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien er vertraging optreedt bij de bezorging of indien een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, wordt de professionele klant hiervan binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld.

10.4 Risico van beschadiging en vermissing

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Nova Air tot het moment van bezorging aan de professionele klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

11.1 Opzegging

Professionele klanten kunnen overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Professionele klanten kunnen overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 12: Betaling

12.1 Betalingstermijn

Tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de klant de verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen om de overeenkomst tot stand te brengen.

12.2 Melding van betaalgegevens

De professionele klant is verplicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Nova Air te melden.

Artikel 13: Verwerking persoonsgegevens

13.1 Wettelijke naleving

Nova Air houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Alle gegevens die de klant doorgeeft worden door Nova Air opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

13.2 Bescherming van persoonsgegevens

Nova Air verbindt er zich toe geen gegevens aan derden te verstrekken die de persoonlijke levenssfeer van de professionele klant aantasten, tenzij:

 • dit wettelijk verplicht is;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • de professionele klant hier toestemming voor heeft gegeven.
 • de klant het privacybeleid heeft geaccepteerd

13.3 Toegang en correctie van gegevens

De professionele klant beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en correctie van zijn/haar gegevens.

13.4 Privacybeleid akkoord

De professionele klant wordt verzocht het privacybeleid van Nova Air voorafgaandelijk aan de bestelling te raadplegen. Bij het bevestigen van een order verklaart de professionele klant zich akkoord met dit privacybeleid.

Artikel 14: Klachtenprocedure

14.1 Kenbaar gemaakte klachtenprocedure

Nova Air biedt de professionele klant de mogelijkheid om klachten in te dienen via het contactformulier dat beschikbaar is op de 'contactpagina' van de onderneming, per e-mail, telefonisch of persoonlijk op het fysieke adres van de onderneming.

14.2 Indiening klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn nadat de professionele klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Nova Air.

14.3 Beantwoording van klachten

Klachten die bij Nova Air worden ingediend, zullen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst worden beantwoord. Indien de klacht een langer verwerkingstijd vereist, zal Nova Air binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie wanneer de professionele klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Termijn voor oplossing van geschillen

De professionele klant dient Nova Air ten minste 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien er na deze termijn geen oplossing is bereikt, ontstaat er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.

Artikel 15: Geschillen

15.1 Toepassing van Belgisch recht bij geschillen

De professionele klant en Nova Air verbinden zich ertoe voldoende inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bewerkstelligen en het geschil in onderling overleg te beslechten.

In het geval de minnelijke poging geen positieve uitkomst kent, zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van Nova Air gevestigd is vallen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

15.2 Taal van de rechtspleging

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.

Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1 Aanvullende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen op deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de professionele klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de professionele klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

16.2 Afwijkende bepalingen

In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een overeenkomst tussen Nova Air en een professionele klant, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 17: Garantie op producten

17.1 Garantieperiode en voorwaarden

Nova Air biedt een garantie van 24 maanden op de geleverde producten, tenzij anders vermeld. De garantie is geldig indien het product:

 • correct is geïnstalleerd volgens de meegeleverde instructies;
 • gebruikt wordt voor het doel waarvoor het is ontworpen;
 • niet is beschadigd door onjuist gebruik, verkeerde behandeling of ongelukken.

17.2 Garantieafhandeling

In het geval dat een klacht kan worden opgelost door het leveren van een vervangend onderdeel of product, kan Nova Air hiervoor kiezen. Nova Air vergoedt geen kosten die door derden zijn gemaakt voor reparatie of vervanging van het betreffende product.

Als u aanspraak wilt maken op garantie en het product wilt retourneren, dient u ons altijd vooraf op de hoogte te stellen per brief of e-mail. Na goedkeuring door Nova Air dient u het betreffende product compleet en degelijk verpakt, franco, naar ons terug te sturen.

Het inroepen van garantie betekent niet automatisch dat er een terugbetaling plaatsvindt. Nova Air kan naar eigen keuze het betreffende product repareren, vervangen of vervangende onderdelen toesturen.

Versie: 2024.01.29